Konkurs 3

Dodane przez admin - śr., 07/02/2024 - 19:56

Regulamin
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Teresa Rytlewska Fotografia ul. Dworcowa 13  89-530 Śliwice, (zwana dalej „Organizatorem”).

Fundatorem nagród jest Organizator.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odebrania przez Uczestnika nagrody. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs ma na celu rozpoznawalność marki Teresa Rytlewska Fotografia. 

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie Polski, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).

Uczestnik oświadcza, że:
a. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i rodzina Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA
Nagroda zostanie przyznana jednemu wylosowanemu autorowi komentarza, który zaprosił minimum trzy osoby do udziału w konkursie  oraz udostępni post konkursowy. 

Zwycięzcę wybierze jury powołane przez organizatora.

Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/TeresaRytlewskaFotografia/

Konkurs trwa od dnia 08.02.2024 roku  do  14.02.2024 do godziny 10:00.

Ogłoszenie wyników 14.02.2024 roku, godzina 17.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. skomentowanie postu konkursowego w postaci zaproszenia trzech osób do udziału w konkursie   (w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora) https://www.facebook.com/TeresaRytlewskaFotografia/
b. Każda z Prac konkursowych znajdzie się pod postem konkursowym,
c. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook,
d. po zakończeniu Konkursu, spośród zgłoszeń przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze jednego zwycięzcę poprzez losowanie,
e. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość komentarzy,
f. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 14.02.2024 r. do godziny 21:00 na Facebook’u Organizatora lub później jeśli wybór zwycięzcy będzie niejasny.

Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/TeresaRytlewskaFotografia/

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

O przyznaniu nagród decyduje Organizator podczas losowania. 

Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni zwycięzcę.

Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub telefonicznie 504318837 do dnia 15.12.2022.

Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/TeresaRytlewskaFotografia/

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 26 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

Termin sesji nagrody głównej trzeba uzgodnić maksymalnie do 14.07.2024r.

 


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2024 r. i obowiązuje do 14.12.2024 r.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/TeresaRytlewskaFotografia/

Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

https://prosocial.pl/fotografia

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).